Regulamin Helios Tours Peloponez

 

 § 1 DEFINICJE

 1. Organizator – Helios Tours Peloponez, Ewelina Katsenis, Kastro, 27050 Vartholomio, Elis, Grecja, AFM (NIP)  EL166458360, wpis do rejestru Greckiego Ministerstwa Turystyki EOT Organizator Turystyki numer licencji: 0415E60000129401. Adres poczty elektronicznej: info@heliostours.pl , tel.+48 695 242 336, +30 607 396 9399
 2. Klient – osoba fizyczna, która bierze udział w organizowanej przez Organizatora Wycieczce oferowanej na stronie internetowej Organizatora. Klient to osoba dokonująca rezerwacji i opłacająca całość usługi turystycznej na rzecz Helios Tours.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki umowy o uczestnictwo w wycieczce w tym prawa i obowiązki Organizatora i Klienta i stanowi on integralną część Umowy Sprzedaży.
 4. Wycieczka – krótkoterminowa wycieczka fakultatywna trwająca nie dłużej niż 24 godziny, odbywająca się na terenie Grecji, organizowana przez Organizatora.
 5. Formularz Rezerwacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora, niezbędny do zarejestrowania Klienta w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składana za pomocą Formularza Rezerwacyjnego, na adres email lub telefonicznie, zamierzającego wziąć udział się w organizowanej przez Organizatora Wycieczce.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Wycieczki zawarta pomiędzy Klientem , a Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej, adresu email
  lub telefonicznie, po dokonaniu przez klienta całej opłaty za Wycieczkę organizowaną przez Organizatora.
 8. Adres email Organizatora – adres poczty elektronicznej Organizatora zawarty w Regulaminie w §1 pkt. 1
 9. Rejs – rejs, w tym zwłaszcza po morzu organizowany przez lokalnych przewoźników (Prom Killini-Zakynthos-Killini, Rejs łódką do Błękitnych Grot). Organizator dokonuje na rzecz Klienta i w jego imieniu zakupu biletu na Rejs oraz zapewnia opiekę Pilota/Przewodnika podczas Rejsu. Natomiast uczestnictwo w Rejsie odbywa się na podstawie odrębnej Umowy/Biletu/Paragonu Fiskalnego/Faktury zawartej przez Klienta z lokalnym przewoźnikiem.
 10. Małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 11. Senior – osoba, która ukończyła 65 rok życia.
 12. Pilot/Przewodnik Wycieczki – wyznaczony przez Organizatora pracownik Helios Tours.
 13. Osoby Trzecie – osoby fizyczne w imieniu których Klient zawarł Umowę Sprzedaży z Organizatorem lub wypełnił Formularz Rezerwacyjny.
 14. Dziecko do 2 lat – dziecko, które w dniu Wycieczki nie ukończyło 2 roku życia.

 

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Akceptacja Regulaminu. Klient przed rozpoczęciem uczestnictwa w Wycieczce ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie internetowej Organizatora i u Pilota/Przewodnika Wycieczki, a uczestnictwo w Wycieczce oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.
 2. Umowa w imieniu Osób Trzecich. Jeżeli Klient zawiera Umowę Sprzedaży w imieniu Osób Trzecich obowiązany jest do przekazania im warunków Regulaminu i przejmuje tym samym odpowiedzialność przestrzegania warunków Umowy Sprzedaży przez Osoby Trzecie.
 3. Wymogi techniczne. Do zamówienia Wycieczki przez Klienta niezbędny jest aktywny adres email oraz aktywny numer telefonu komórkowego, który jest aktywny również na terenie Grecji, również podczas trwania Wycieczki.
 4. Rezygnacja z Wycieczki przed jej rozpoczęciem. Klient może zrezygnować z Wycieczki bez podania przyczyny w każdej chwili. Jeśli informacja
  o rezygnacji zostanie podana Organizatorowi na minimum 48 godzin przed Wycieczką, opłata za Wycieczkę zostanie zwrócona Klientowi w całości.
  Po przekroczeniu 48 godzin do rozpoczęcia Wycieczki, opłata za Wycieczkę nie zostanie zwrócona, nawet częściowo, również z przyczyn niezależnych
  od Klienta.
 5. Rezygnacja z Wycieczki w trakcie jej trwania. Klient może w każdym momencie trwania Wycieczki zrezygnować z dalszego uczestnictwa w niej, jednak wówczas obowiązany jest zapewnić sobie na własną rękę i koszt powrót do hotelu, chyba że obowiązek udzielenia pomocy Klientowi wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z tym, że wówczas koszty takiej pomocy ponosi Klient.
 6. Zamiana Wycieczki. Klient może ubiegać się o zmianę Wycieczki na inną z organizowanych przez Organizatora uzgadniając taką zamianę wcześniej
  z Organizatorem i za wyłączną zgodą Organizatora. Klient zobowiązuje się do pokrycia różnicy ceny w przypadku jeśli zamieniona Wycieczka jest droższa.
  W przypadku jeśli zamówiona Wycieczka jest tańsza i zamiana została dokonana przed upływem 48 godzin do rozpoczęcia Wycieczki, Organizator zwraca Klientowi różnicę w kosztach.
 7. Sposób płatności. Klient może dokonać płatności za Wycieczkę organizowaną przez Organizatora, gotówką najpóźniej w dzień poprzedzający Wycieczkę
  w PLN lub EURO lub na konto bankowe Helios Tours podane przez Organizatora drogą mailową po wypełnieniu Formularza Rezerwacyjnego na stronie internetowej nie później niż 7 dni przed terminem Wycieczki.
 8. Reklamacje. Klient ma prawo złożyć reklamację i ubiegać się o częściowy lub całkowity zwrot kosztów Wycieczki w przypadku kiedy Organizator nie wywiązał się z Umowy z przyczyn zależnych od Organizatora.
 9. Obowiązek punktualności. Klient obowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin zbiórek podczas Wycieczki. W przypadku spóźnienia się Klienta na miejscu zbiórki i braku możliwości kontaktu telefonicznego z klientem ze strony Organizatora, Klient traci prawo do powrotu z grupą wycieczkową
  i musi wrócić do hotelu na koszt własny.
 10. Przepisy prawa. Klient obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w tym obowiązującego w miejscu Wycieczki, Regulaminu oraz stosować się do poleceń Pilota/Przewodnika Wycieczki oraz ogólnie przyjętych reguł bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
 11. Zakazy. Na Wycieczce obowiązuje Klienta bezwzględny zakaz:
  – samowolnego oddalania się od grupy
  – nadmiernego spożywania alkoholu                                                                                                                               
  – narażanie innych uczestników Wycieczki na utratę życia lub zdrowia                                                                   
  – świadomego działania na szkodę Organizatora włączając uszkodzenie lub utratę mienia Organizatora         
  – rejestrowania informacji przekazywanych przez Pilota/Przewodnika oraz nagrywanie i upublicznianie wizerunku Pilota/Przewodnika w tym na portalach społecznościowych bez wyraźnej zgody Pilota/Przewodnika

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator organizuje wycieczki: Olimpia, Zakynthos, Patra, Jeep Safari, Grecja Od Kuchni, opisane na stronie internetowej www.heliostours.pl , jednocześnie wszystkie informacje o Wycieczkach zawarte na stronie internetowej, zawarte na materiałach reklamowych lub ulotkach mają charakter informacyjny i w myśl przepisów prawa nie stanowią oferty handlowej. Organizator zapewnia transport z i do hotelu Klienta, chyba że Klient nie zastosował się do §2 pkt. 7, 9, 10 lub na własne żądanie zrezygnował z Wycieczki, patrz §2 pkt. 8
 2. Zmiany w programie Wycieczki. Zmiany w programie Wycieczki mogą wystąpić w przypadku zmian pogodowych uniemożliwiających przebieg Wycieczki zgodnie z programem, niezależnych od Organizatora (burze, sztorm na morzu, trzęsienia ziemi itp.) a także w przypadku wystąpienia siły wyższej,
  jak i z innych przyczyn niezawinionych przez Organizatora.
 3. Odwołanie Wycieczki. Wycieczka może zostać odwołana ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Klient jest o tym informowany telefonicznie,
  nie później jednak niż na 12 godzin przed rozpoczęciem Wycieczki. W takiej sytuacji ani Organizator ani Klient nie ponoszą żadnych kosztów.
 4. Odpowiedzialność Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy, przedmioty oraz dokumenty Klienta w tym także przedmioty osobiste pozostawione w autokarze, w miejscu publicznym, na łodzi, w innych środkach transportu lub miejsca ich zbiórek.
 5. Wykorzystanie wizerunku. Organizator ma prawo a Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (rozpowszechnianie, upublicznianie) wizerunku Klienta do celów marketingowych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na rozpowszechnianie wizerunku jest obowiązany powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed terminem rozpoczęcia Wycieczki.
 6. Pośrednictwo w usługach turystycznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi turystyczne, których nie jest bezpośrednim organizatorem a jedynie jest pośrednikiem w ich sprzedaży jak np. Rejs promem, Rejs łódką do Błękitnych Grot, wynajem samochodów.
 7. Firmy zewnętrzne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie usługi realizowane przez firmy zewnętrzne w tym m.in. posiłki w tawernach, restauracjach, kawiarniach, degustacje.
 8. Organizacja Rejsów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przyczyny leżące po stronie przewoźnika organizującego Rejsy po morzu, ponieważ Rejs odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Klienta z przewoźnikiem. Organizatorem Rejsu jest przewoźnik lokalny. Powyższy punk dotyczy również wszelkich możliwych nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas Rejsu.

 

§ 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Zachowanie i bezpieczeństwo Małoletnich. Za zachowanie i bezpieczeństwo Małoletnich a także innych osób wymagających opieki lub nadzoru w czasie Wycieczki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoba sprawująca opiekę.
   2. Odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. W przypadku wyrządzenia przez Małoletniego jakichkolwiek szkód, w tym skutkujących naruszeniem dóbr
    lub praw innych osób wszelką odpowiedzialność ponoszą rodzice lub osoby sprawujące opiekę podczas trwania Wycieczki.
   3. Kobiety w ciąży. Kobiety w ciąży wyrażające chęć uczestnictwa w Wycieczce obowiązane są aby decyzja o uczestnictwie została skonsultowana z lekarzem, który nie będzie widzieć żadnych przeciwwskazań i wyrazi zgodę, aby dana osoba uczestniczyła w Wycieczce. Kobieta w ciąży uczestnicząca w Wycieczce oświadcza zarazem, iż jej stan zdrowia umożliwia jej uczestnictwo w Wycieczce i brak jest przeciwwskazań do uczestnictwa. Jednocześnie Organizator informuje, że nie jest zalecane uczestnictwo kobiet w ciąży i dzieci do 2 roku życia w Wycieczce Jeep Safari.
   4. Zniżki. Seniorzy są upoważnieni do korzystania ze zniżek w wyznaczonych punktach (np. bilety wstępu) tylko za okazaniem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumenty potwierdzającego wiek. Małoletni i studenci mogą korzystać z bezpłatnego wejścia do muzeum tylko za okazaniem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego wiek lub w przypadku studentów ważnej legitymacji studenckiej.
   5. Reklamacje. W razie niezadowolenia Klienta w wyniku rozpatrzonej reklamacji, Klient ma prawo dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Właściwym
    do rozstrzygania sporów są miejscowe sądy w Grecji.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pobieranie danych. Organizator pobiera od Klienta dane w postaci: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego aktywny podczas pobytu w Grecji, nazwa miejscowości oraz hotelu w którym przebywa Klient, numer pokoju hotelowego, data przylotu i odlotu. W/w dane są niezbędne w celach organizacyjnych Wycieczki oraz do kontaktu z klientem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w §5 pkt. 1, przez Organizatora dla celów
  i w zakresie niezbędnym do zrealizowania Wycieczki. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta innym podmiotom współpracującym
  z Organizatorem takim jak przewoźnicy lokalni, hotele, muzea itp. w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania Wycieczki.
 3. Administrator danych osobowych. Organizator Helios Tours jest administratorem danych osobowych Klienta. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz realizacji uprawnień Klienta, wynikających z rozporządzenia RODO.
 4. Dostęp do danych osobowych. Podanie Organizatorowi danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do przeprowadzenia rezerwacji Wycieczki i uczestnictwa w Wycieczce. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania ich całkowitego usunięcia przez Organizatora, ale jeśli następuje to przed rozpoczęciem Wycieczki, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
  w Wycieczce. Po zakończeniu Wycieczki Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, ale tylko w takim zakresie w jakim ich przetwarzanie wynika z innych celów niż księgowe, rozliczeniowe i dokumentacyjne. Klient ma prawo ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych
  w każdym czasie, w tym celu można wysłać zgłoszenie na podany adres e-mail Organizatora podany na stronie internetowej, z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane – obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
 2. Sprawy nieuregulowane. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa greckiego.
 3. Pliki cookies. Strona internetowa Organizatora używa tzw. Plików Cookiem, które używane są jedynie dla celów statystycznych firmy Helios Tours,
  aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
 4. Prawa autorskie. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Organizatora posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

 

 Pobierz regulamin w pliku PDF

 

Kontakt telefoniczny

 +48 695 242 336 

 +48 791 555 559 

 +30 697 39 69 399 

W godzinach 9:00 - 21:00

Napisz do nas

 info@heliostours.pl

Napisz do nas